بایگانی روزانه: ۱ سنبله ۱۳۹۸

اخبار داخلی
0

جمعه ۱سنبله۱۳۹۸ با آغاز دور نهم مذاکرات صلح میان واشنگتن و نمایندگان گروۀ طالبان نگرانی ها از به تعویق افتیدن…