بایگانی روزانه: ۱۵ سنبله ۱۳۹۷

زنان
0

تفاهمنامه اعزام ۱۷۰ تن از ساتنمنان پولیس کشور از بخش خانمها جهت ظرفیت سازی در اکادمی سیواس ترکیه، روزچهارشنبه۱۴سنبله میان…