اعمار ساختمان ریاست آب نیمروز

1

کار ساختمان ریاست آب رسانی و ساخت ذخیره هاى آب در ولایت نیمروز آغاز گردید، که  در کمتر از دوسال به بهره بردارى سپرده خواهدشد. انجنیر فریدعظیم سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات نیمروز، به آژانس خبرى پژواک گفت که ساخت تعمیر ریاست آب رسانی و ذخیره هاى آب در ولایت نیمروز، شامل پروژه انکشافى مى باشد که هفت ماه قبل آغازشده است. وى علاوه کردکه هزینه این پروژه، ۴٧٩ میلیون افغانى مى باشد که از بودجه وزارت احیا وانکشاف دهات پرداخت مى شود.

به گفته عظیم، کار نلدوانی داخل شهرکه شامل این پروژه مى شود نیز از هفت ماه بدینسو آغاز شده و ۵٠ درصد پیش رفته است . بربنیاد معلومات این منبع، بخشى دیگر این پروژه که شامل ساخت تعمیر ریاست آب رسانی و سه ذخیرۀ آب مى شود، امروز آغاز گردید، که در حدود یک ونیم سال  تکمیل خواهدشد. سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات نیمروز افزود که تعمیر ریاست آب رسانى، در مساحت ۴٩٣ مترمربع در دو منزل، به شکل پخته و اساسى اعمار مى گردد که داراى ٢٠ اتاق میباشد .

در عین حال، انجنیر عبدالغفار سدید رئیس آبرسانى نیمروز گفت که با ساخت این تعمیر، مشکلات این اداره از ناحیۀ نبود محل مناسب حل خواهدشد. وى علاوه کرد: “هم اکنون تمامى پرسونل این ریاست، در یک منزل داراى سه اتاق ادارى و خدماتى کار میکنند و جاى بسیار تنگ است و ساختمان جدید که اتاق زیاد مجهز و عصرى  خواهد داشت، زمینه بهتر کار را براى کارمندان مهیامى سازد.

محمد سمیع والی نیمروز، از روند جریان کار نلدوانی شهر اظهار رضایت نموده گفت: “به وقت معینه، هر سه بخش این پروژه تکمیل ومشکلات کمبود آب آشامیدنی مردم زرنج مرفوع میگردد. گفتنى است که فاز اول این پروژه که انتقال آب آشامیدنى از منطقه قلعۀ فتح ولسوالی چار برجک نیمروز به  شهرزرنج بود، سال گذشته تکمیل شد، که ١٣میلیون دالر هزینه برداشت.

اشتراک:

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com