آغاز کار ۲پروژه انکشافی در ولایت نیمروز

0

به پیشواز صدمین سالگرد استرداراستقلال کشور قرار داد پروژه های تعمیراداری ریاست شاروالی و ۱۰کیلو متر بلوارسرک های مرکز شهر زرنج به امضاء رسید.

به پیشواز صدمین سالگرد استرداداستقلال کشور قرارداد پروژه های تعمیراداری ریاست شاروالی و۱۰هزار متربلوارسرک های مرکز شهر زرنج با حضورداشت والی نیمروز، نورالرحمن هوتک شاروال زرنج و وکلای گذر با شرکت های سیستان باستان وفناوران سیستان در دفتر رسانه های مقام ولایت به امضاء رسید.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان عقد قرار داد دو پروژه انکشافی را در راستای خدمات رسانی بهتر به اهالی ونظم شهر بسیار مهم عنوان نموده و استقبال از جشن استقلال کشور را با گام های عملی در زمینه پیشرفت وترقی ولایت نیمروز در همه عرصه ها از اهداف اداره ولایتی نامبرد

نورالرحمن هوتک شاروال زرنج در مورد عقد قرار داد پروژه انکشافی مذکور معلومات داد و از تطبیق پروژه ها مطابق قرار داد با در نظرداشت کیفیت اطمینان داد.

لازم به ذکر است: بلوارهای مذکور با هزینه(۱۲۲۶۵۰۰۰)هزار افغانی به مدت شش ماه تکمیل خواهد شد.

اما: تعمیر فوق الذکز: با هزینه(۲۹۴۹۲۱۲۹) هزار افغانی طی زمان ۱۸ ماه مکمل خواهد گردید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com