ادغام پاسگاه‌های دور افتاده با پایگاه‌های بزرگ

0

وزارت امور داخله روند ادغام پاسگاه‌های دور دست به پایگاه‌های بزرگ نظامی را آغاز کرده است.

خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید که پاسگاه‌های دور افتاده، آسیب پذیر و روبه‌رو با تلفات نظامیان بودند از همین رو روند انسجام پاسگاه‌های فاقد ارزش نظامی جریان دارد.

سادات، می‌گوید:تصمیم گرفته شد که پاسگاه‌های دور افتاده که ارزشی از نقطه نظر نظامی نداشتند باید انسجام پیدا کند به پایگاه های بزرگ و روند ادامه دارد تا پاسگاه ها را به پایگاه های بزرگ مبدل بسازیم.

در همین حال، یاسین ضیا، معاون نخست وزارت دفاع، می‌گوید که فعالیت ارتش محلی در کنار پولیس محلی برای تأمین امنیت و حفظ بخش‌های تصرف شده از سوی حکومت، آغاز یافته است.

این در حالی است که در ادامه گفت‌وگوهای صلح، هم حکومت و هم گروه طالبان ادعای پیروزی و سرکوب یک دیگر در میدان‌های جنگ را دارند. همچنان مقام های امنیتی افغانستان و قوماندانان قوات خارجی پیوسته به بخش هایی از افغانستان می‌روند تا وضعیت میدان‌های جنگ را ارزیابی کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com