کمک ۵ میلیاردی آلمان به افغانستان

0

مشوره های حکومتی پیرامون همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرالی آلمان در سال ۲۰۱۹ موفقانه به پایان رسید.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) متعهد گردید که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی ها در افغانستان سرمایه گذاری نماید.

مزید برآن، مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود.

در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق و فرصت های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و سکتور استخراج عمل نماید.

به همین جهت، از جملۀ ۸،۷ میلیارد افغانی (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) که به صندوق وجهی فوق الذکر اختصاص یافته است، مبلغ ۵،۲ میلیارد افغانی (معادل ۶۰ میلیون یورو) مشروط بر تطبیق اصلاحاتی خواهد بود که مشترکاً در چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، روی آنها موافقه صورت گرفته است.

علاوه برآن، مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از باب همکاری دوجانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه ها می باشد.

آلمان در راه کمک به انکشاف پایدار، صلح و ثبات در افغانستان متعهد باقی می ماند.

دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در سخنرانی افتتاحیۀ خویش چنین تأکید ورزید: «آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند – همان طوری که ما در گذشته نیز چنین بوده ایم. آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com