برگزاری نشست مشورتی جهت جرگه بزرگ مشورتی صلح در ولایت نیمروز

0

روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۷ جلسه یی تحت عنوان اخذ تدابیر برای برگزاری انتخابات جهت انتخاب افراد برای شرکت در لویه جرگه مشورتی در مقر ریاست شورای ولایتی ولایت نیمروز با حضور داشت والی ولایت نیمروز پوهندوی دوکتور سید ولی “سلطان”، رئیس واعضای شورای ولایتی، مسئولین ارگان های امنیتی روسای دوایر دولتی، نماینده کمیسیون مستقل انتخابات،مدیر عمومی جوانان، اعضاء و فعالین جوامع مدنی برگذار گردید.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز از اقدامات مقدماتی جرگه مذکور ابراز خرسندی نمود و گفت : مطمئن هستم کمیسیون مشترک با نظارت منظم از طریق انتخابات شفاف افرادی مفید برای جامعه معرفی خواهند نمود تا در این پروسه ملی و حیاتی نقش برازنده را ایفا نمایند.

قابل ذکر است که مسئولیت انتخاب افراد از طریق انتخابات جهت اشتراک در لویه جرگه به ریاست شورای ولایتی و مقام محترم ولایت تفویض گردیده است و سهم ولایت نیمروز ۱۸ تن ، از انجمله ۵ تن خانم میباشد.

در اخیرتصمیم گرفته شد که انتخابات امروزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ با حضور داشت مراجع ذیربط برگذار گردد تا باشد که اشخاص و افراد خبره و اهل نظر جهت اشتراک در لویه جرگه انتخاب و به نماینده گی از مردم ولایت نیمروز عازم مرکز گردند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com