افزایش نقش زنان در اقتصاد کشور

0

تازه ترین نظر سنجی بنیاد آسیا در بارۀ نقش زنان دراقتصاد کشور که با بیشتراز ۱۱۲ هزار تن گفتگو شده است که ازاین میان ۵۰.۳ درصد مردان و ۴۹.۷درصد زنان بوده اند نشان می‌دهد که سهم زنان دردرآمدهای خانواده‌ها در یک سال اخیر افزایش یافته است.

این نظر سنجی که در بارۀ امنیت ، اقتصاد ، خدمات ضروری ، فساد و نقش زنان در اقتصاد و سیاست در سراسر افغانستان انجام شده است، بیش از۱۹فیصد زنان گفته اند که برای خانواده های‌شان درامد کسب می‌کنند.

در این نظرسنجی بیش ازهشت درصد پاسخ دهنده‌گان زن که بی سوادبوده اند گفته اند دردرآمدهای خانواده هایشان سهیم هستند وبیش ازپنجاه ونُه درصد پاسخ دهنده‌گان زن که با سواد بوده اند گفته اند که نقش مهمی در درآمد های خانواده هایشان دارند.

از میان پاسخ دهند‌ه‌گان زن بیست و پنج درصد آنان گفته اند که به زمینه های کاری دسترسی نه دارند واین نشان دهنده یک افزایش دو اعشاریه هشت درصدی دسترسی نداشتن زنان به کار است.

یافته های نظر سنجی نشان میدهد که دسترسی نداشتن به آموزش و پرورش ، زیر پا شدن حقوق زنان و نبود زمینه‌های کار از مشکلات بزرگ فراراه زنان درکشور استند که با افزایش نقش زنان دردرآمد‌های خانواده‌ها، هنوزهم مشکلات بزرگ فرا راه کار آنان درافغانستان وجود دارند.

افغانستان در سال ۲۰۱۸ ” چهاردهمین نظر سنجی بنیاد آسیاد در افغانستان است ، که از سال ۲۰۰۴ بدینسو هرسال انجام میشود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com