عدم برگزاری انتخابات در پنج ولسوالی هلمند

0

مسوولین محلی کمیسیون مستقل انتخابات در هلمند می گویند که به سبب ناامنی، درپنج ولسوالی این ولایت انتخابات برگزار شده نمی تواند. این درحالیست که مسوولین امنیتی، پیش ازاین تعهد سپرده بودند که برای برگزاری انتخابات، دربخش اعظم این ولایت امنیت تامین خواهد شد.

احمدشاه صاحبزاده سرپرست رییس دفترمحلی کمیسیون مستقل انتخابات درهلمند می گوید که برای آنها درمورد تامین امنیت درچند ولسوالی گفته شده بود؛ اما اکنون وزارت امورداخله و کمیسیون مرکزی اذعان کرده که درپنج ولسوالی، انتخابات صورت گرفته نمی تواند.

نامبرده گفت که ولسوالی های متذکره؛ باغران، موسی قلعه، نوزاد، خانشین و دیشو اند که طالبان مسلح برآنها تسلط دارند. صاحبزاده افزود که آنها روند استخدام مامورین را برای تمام ولسوالی انجام داده؛ اما تامین امنیت مسئولیت ارگانهای امنیتی می باشد؛ به آنها ربط ندارد.

سرپرست رییس دفترمحلی کمیسیون مستقل انتخابات هلمند، این اظهارات را درحالی ابراز می نماید که درحال حاضر، افزون بر ولسوالی های گرشک و ناوه که حدود نصف مناطق آن ناامن اند، ولسوالی های متباقی دیگر به گونه محاصره در تسلط دولت اند، درحوزه سوم نیز گاهگاهى جنگ ها می شود وحوزه چهارم به طور کامل در اختیارطالبان قرار دارد.

حیات الله حیات والی هلمند می گوید که در حال حاضر، برگزاری انتخابات درپنج ولسوالی ناممکن است و ازاینکه حق مردم تلف نشود، آنها خواستار راه اندازی انتخابات حوزوی شده اند.

عطاالله افغان رییس شورای ولایتی هلمند گفت درصورتیکه دراین ولایت، عملیات راه اندازی نشود، این انتخابات محض به نام خواهد بود. موصوف گفت که پنج نه، بلکه شش ولسوالی سقوط است؛ زیرا ولسوالی سنگین هم در تسلط دولت نیست، ازجانب دیگر صرف ساختمان های ولسوالی های واشیر، گرمسیر و مارجه در دست دولت قرار دارد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com