کمک بلاعوض ۶۹۱ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

0

وزارت مالیه و بانک جهانی سه قرارداد کمک بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی را به منظور تقویت اقتصادی و بهتر شدن خدمات صحی در افغانستان به امضا رسانیدند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه سه قرارداد کمک بلاعوض به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر آمریکایی را در حضور محترم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترمه ایتل سنهاوسر، سرپرست معاونیت بانک جهانی برای آسیای جنوبی با محترم شوبهام چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان، به امضا رسانیدند.

هدف عمدۀ این کمک مالی، که بتاریخ ۲۸ ماه مارچ ۲۰۱۸ توسط بورد هیت اجراییوی بانک جهانی منظور گردید، افزایش دسترسی افغانها به خدمات با کیفیت صحی، عصری سازی سیستم بانک های دولتی، اتصال زیرساختهای تکنالوژی مخابراتی، توسعه خدمات دولتی با استفاده از روش حکومتداری الکترونیکی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در این بخش میباشد.

وزیر مالیه در این مورد اظهارداشت: از مجموع این بستۀ کمک بلاعوض، ۲۳۱ میلیون دالر توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی (بخش فراهم کننده منابع و کمک ها برای فقیر ترین کشور ها)، ۴۲۵ میلیون دالر توسط صندوق بازسازی افغانستان و ۳۵میلیون دالر متباقی توسط (صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال)، که هردو صندوق از سوی بانک جهانی مدیریت می شود، فراهم میگردد.

این بستۀ کمک بلاعوض ۶۹۱ میلیون دالر غرض تمویل سه برنامه ذیل فراهم گردیده است:

۶۰۰میلیون دالر برای پروژه صحتمندی افغانستان جهت ارتقاء و کیفیت خدمات صحی، تغذی و تنظیم خانواده در سراسر این کشور.این کمک بلاعوض شامل: ۱۴۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی، ۴۲۵ میلیون دالر کمک تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان و ۳۵ میلیون دالرآن کمک صندوق جهانی سرمایه گذاری برای صحت مادران و اطفال میباشد. این پروژه توسط وزارت صحت عامه تطبیق میگردد.

۵۱ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی برای پروژه دیجیتل کاسا ۱ افغانستان جهت افزایش دسترسی به انترنت با قیمت نازل، جذب سرمایه گذاران خصوصی، و ارتقای ظرفیت دولت غرض عرضه خدمات به شکل دیجیتل با حمایت زیربنای واحد منطقوی و بمیان آوردن محیط عملی. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسوولیت تطبیق این پروژه را بعهده دارد.

۴۰ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی برای پروژه عصری سازی سیستم بانک های دولتی جهت تقویت حکومتداری و بالابردن موثریت عملیاتی بانک های دولتی. هدف عمده این پروژه توانمند سازی چهارچوب حقوقی و تقویت فعالیت های عملیاتی بانک های دولتی میباشد.

این پروژه را وزارت مالیه تطبیق مینماید و قرار است از طریق پروژه متذکره سه بانک دولتی: نوی کابل بانک، بانک ملی افغان و پشتنی بانک، در عرصه های ایجاد شفافیت، مؤثریت و عصری سازی امورات بانکداری مورد حمایت قرار گیرد.

شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار نمود:باوجود اوضاع پر چالش و گستردگی مشکلات، گروپ بانک جهانی با منظوری بسته جدید کمک مالی بلاعوض یکبار دیگر تعهد دراز مدت خود را در قبال حمایت از دولت افغانستان جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات مورد نیاز برای افغانها تجدید مینماید. به گونه مثال، ما توقع داریم که پروژه جدید صحت سبب بهبود خدمات صحی و تأمین شرایط تغذی بهتر برای همه افغانها در سراسر این کشور گردد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com