گذاشتن سنگ تهداب تعمیر تدریسی و تحقیقی اداره احصاییه مرکزی در پوهنتون کابل

0

در مراسم سنگ تهداب این مرکز، استاد حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل، پوهنیار احمد جاوید رسولی رییس احصاییه مرکزی، روسای پوهنحی های پوهنتون کابل، معاونین احصاییه مرکزی، استادان و محصلان اشتراک نموده بودند.

استاد حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل گفت:« مرکز تدریسی و تحقیقی، نتنها زمینه آموزش و تحقیق را برای استادان و محصلان فراهم می سازد، بلکه آگاهی و معلومات شهروندان را با آمار و ارقام حصایوی نیز افزایش می دهد.»

رییس احصائیه مرکزی گفت یکی از وعده های رییس جمهور در پوهنتون کابل این بود که دروازه های آمار و ارقام را بروی محققان و دانشمندان باز می نماید که خوشبختانه ایجاد این مرکز یکی از تعهداتی می باشد که زمینه آمار و ارقام دهی احصایوی را برای جامعه اکادمیک فراهم می سازد.

به گفته مسوولان، اعمار ساختمان مرکز تدریسی و تحقیقی با هزینه بیش از ۱۶ میلیون افغانی از بودجه انکشافی احصاییه مرکزی در مساحت ۱۲۲ متر مربع، چهار طبقه و ۱۹ اتاق اداری و تدریسی در مدت یک سال اعمار و به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته این مسوولان مسوولیت تخنیکی این پروژه تحت نظر انجنیران وزارت شهر سازی قرار دارد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com