افزایش ۴۰۰ فیصدی خشونت در برابر زنان در سال جاری

0

کمیسیون مستقل حقوق بشر، در گزارش سالانه اش می گوید که در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، بیش از چهارهزار خشونت در برابر زنان در افغانستان، در این نهاد به ثبت رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این گزارشش می گوید که بسیاری از خشونت ها در برابر زنان، به علت دسترسی نداشتن زنان به نهادهای حقوق بشری، پنهان مانده اند.

بربنیاد این گزارش، در سال جاری هجری خورشیدی، خشونت های فزیکی و جسمی ۱۴۲۰مورد،  لت و کوب ۱۲۱۳رویداد،  آتش زدن ۲۴رویداد، قتل ۲۲۷ مورد، زخم برداشتن ۸۵ رویداد و قطع اعضای بدن ۵ رویداد، بوده است.

در بخشی دیگری  این گزارش آمده است که قتل زنان در این سال، هشت درصد افزایش یافته است و بیشترین این رویدادها در شمال، جنوب و شرق افغانستان رخ داده اند. بربنیاد این گزارش، ۱۳۶رویداد، قتل های ناموسی بوده اند.

خشونت های جنسی ۲۲۸ مورد

تجاوز جنسی ۴۰ رویداد

آزار و اذیت جنسی ۴۱رویداد

اجبار به روابط زنا و شوهری ۲۷مورد

اجبار به فحشا ۳۴ رویداد

اجبار به لواط ۲۶مورد

اجبار به سقط جنین ۹رویداد

اجبار به بارداری ۴ رویداد

گزارش همچنان می افزاید که بسیاری ها به علت سنت های حاکم در کشور، از ثبت خشونت های جنسی در کمیسیون مستقل حقوق بشر خودداری می کنند.

اتهام بستن، توهین از بهر نداشتن کودک به ویژه پسر، دشنام و تحقیر و تهدید در بخش خشونت های زبانی و گرفتن حق کار، نپرداختن نفقه و مهریه، فشردۀ خشونت ها در بخش اقتصادی استند.

خشونت های زبانی ۱۳۱۷مورد

اتهام بستن ۱۲۷مورد

تهدید به طلاق و ترک خانه ۹۹ رویداد

تهدید به قتل ۲۲۳ رویداد

تهدید از بهر نداشتن کودک ۲۵ رویداد

تهدید از بهر نداشتن کودک پسر ۵ رویداد

دشنام ۷۱۴ مورد

تحقیر و تخویف ۲۰ رویداد

خشونت های اقتصادی ۷۴۹ رویداد

ممانعت از کار ۲۰ رویداد

نپرداختن نفقه ۵۷۶ مورد

نپرداختن مهریه ۲۶رویداد

جلوگیری از میراث ۵۳ رویداد

در این گزارش، از میان خانه، جاده، کوچه، محل کار، شفاخانه، مکتب، دانشگاه و دیگر مرکزهای آموزشی، خانه ناامن ترین جای برای زنان دانسته شده است و نیز بربنیاد یافته های این گزارش، عامل ۹۰درصد این خشونت ها توسط مردان خانواده ها صورت گرفته است.

افزایش دادگاه های صحرایی در کشور، بخش دیگری از این گزارش را می سازد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com