عفو و تخفیف۶۸ محبوس و محجوز زن در زندان اناثیۀ پلچرخی کابل

0

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۲۵۳ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت هشتم مارچ(روز جهانی زن) صادر شده است، همزمان با منظوری آن از سوی رئیس جمهوری کشور، دیروز پنج‌‎شنبه ۱۷ حوت سال روان خورشیدی، قابل عفو و تخیف دانسته شدند.

بر اساس فرمان یاد شده، ۳۰ تن زندانی زن از زندان اناثیۀ پلچرخی کابل از بند آزاد و در میعاد حبس ۳۵ تن دیگر این زندانیان تخفیف به عمل آمد. از سوی دیگر سه تن محجوز نیز از مرکز تربیه و اصلاح اطفال نیز مورد عفو قرار گرفته و از بند آزاد شدند.

محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی، حین رهایی این زندانیان علاوه بر رساندن پیام لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن به آنان گفت: ” رهبری لوی څارنوالی، احترام خاصی به زنان و روز جهانی زن قایل است که تطبیق این فرمان در کمتر از ۲۴ ساعت پس از منظوری آن، بیانگر ارج گذاشتن به آنان است.” به باور آقای ساپی، هیچ کسی در زنده‌گی به دور از خطا و اشتباه نبوده و رفتن به زندان، انسان را وادار می سازد تا به اشتباهات گذشتۀ خویش پی ببرد و از تکرار آن نیز جلوگیری کند.

رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی با اشاره به زنان آزاد شده از زندان افزود: ” امیدوارم مدت حبسی که سپری کردید سبب ندامت از عمل کرد گذشتۀ شما شده باشد و دیگر مرتکب اشتباهی نشوید تا سبب آمدن دوبارۀ شما به زندان شود.”

در همین حال پاسوال شاه‌میر امیرپور رئیس ارتباط محاکم از کارکرد رهبری لوی څارنوالی کشور به ویژه ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی ستایش کرد وتطبیق این فرمان را در کمتر از ۲۴ ساعت بی پیشینه دانست و آن را نمونۀ از کارکردهای جدی لوی څارنوالی در راستای تطبیق بهتر قانون و تأمین عدالت دانست.

وی با اشاره به زنان آزاد شده از زندان افزود: ” امیدوارم که بار دیگر به عنوان مجرم وارد زندان نشوید.”

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com