آزادی مشکوک یک زندانی طالب برای ایجاد نا امنی در بامیان

0

ولسوال شیبر ولایت بامیان مى گوید که یک مقام گروه طالبان که دوسال قبل، از زندان پلچرخی آزاد گردیده، سبب ناامنى در این ولسوالى شده است. محمد عظیم فرید ولسوال شیبر ولایت بامیان، در گفتگوى گفت که مولوی برهان والی نامنهاد طالبان، در سال  ١٣٨٨ توسط نیروهاى دولتى بازداشت شد؛ اما این مقام طالبان پس از پنج سال حبس، از زندان پلچرخى دوباره آزاد گردید.

وی افزود: مولوی برهان را با اسناد و مدارک از میدان جنگ دستگیر نمودیم و حتی مکتوب که از پاکستان داشت و والی نامنهاد طالبان در بامیان تعیین شده بود، با همه مدارک تحویل ارگانهای عدلی و قضایى  کردیم؛ اما دوباره آزاد شد. ولسوال گفت که فعلا حداقل، هفتۀ یکبار ملا برهان با افرادش بالای پوسته های امنیتی وپولیس شاهراه حمله میکنند.

بر بنیاد گفته هاى این مقام محلى بامیان، در هفتۀ قبل در حملۀ افراد ملا برهان دو پولیس کشته شده و دو تن دیگر شان مجروح شدند؛ اما در حملۀ این هفته، نیروهاى امنیتى تلفات نداشت.

موصوف با بیان اینکه  نیروهاى پولیس در ولسوالی شیبر، از امکانات وتجهیزات نظامی خوب برخوردار نیستند و این وضعیت برای تامین امنیت ولسوالی شیبر نامطلوب است، افزود که  باید مقامات عدلى و قضایى کشور در برابر اینکه چرا این مقام طالبان دوباره آزاد شده است، مورد پرسش قرارگیرند.

وی افزودکه این والی نامنهاد طالبان، افرادش را از دند غوری و ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان، هماهنگ ساخته وهر بار با تعداد حدود یکصد نفر، بالاى پوسته هاى نیروهاى امنیتى حمله مى کنند. ولسوال شیبر گفت که هرچند نیروهای کمکی از مرکز بامیان درحالاتى که نیاز باشد، به این ولسوالی می آیند؛ اما برخى اوقات راه های منتهى به این ولسوالى، به دلیل ماین گذارى از سوى دشمن مسدود مى گردد.

وی ضمنا از مقامات امنیتى در بغلان خواست تا در پاکسازی ولسوالى تاله و برفک آن ولایت، از وجود طالبان اقدام  زودتر کنند؛ درغیر حالت ولسوالی شیبر در معرض تهدیدات دایمی قرار خواهدداشت. بامیان یکی از ولایت های امن افغانستان است؛ اما طالبان در مناطق  مرزی  این ولایت، با نیروهاى دولتى درگیر جنگ هستند و ولسوالی شیبر بامیان، هم مرز با ولایت بغلان و میدان وردک مى باشد، که هردو ولایت از ولایت های نا امن به حساب مى آید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید