تلاش د افغانستان برشنا شرکت برای ایجاد خدمات انترنتی از طریق لین‌ موجوده برق

0

در خبر نامه این شرکت آمده است بزرگترین دست آورد د افغانستان برشنا شرکت در زمینه ایجاد خدمات انترنتی از طریق لین‌ موجوده برق برای خانه‌های مردم در حال تحقق است. این طرح با در نظرداشت تجارب مؤفق سایر کشور‌ها قرار است به گونه گسترده در سراسر کشور تطبیق و از مزایایی مفید آن شهروندان مستفید گردند.

خبر نامه افزود:د افغانستان برشنا شرکت افتخار دارد که با تطبیق این طرح زمینه افزایش درآمد و ایجاد تکنولوژی نو را در کشور مساعد می سازد. با تطبیق این طرح قادر خواهیم بود که به گونه معیاری بدون لین و مصرف اضافی از طریق شبکه موجود برق، انترنت را به کلیه خانه‌های شهروندان خود منتقل سازیم.

برشنا اظهار دارد:در حال حاضر آماده طی مراحل پروسه تدارکاتی این طرح بوده و قرار است برای تطبیق آن به سرمایه گذاری سکتور خصوصی گذاشته شود.

مزایای عمده این طرح:

– حصول درآمد هنگفت برای برشنا بابت حق الکرایه بدون هیچگونه مصارف اضافی

– حق دسترسی به انترنت سریع و رایگان برای کلیه دفاتر و شعبات د افغانستان برشنا شرکت در مرکز و ولایات

– ایجاد و تطبیق تکنولوژی نو و کم سابقه در سطح جهان

– انتقال آسان و سریع انترنت به کلیه خانه‌های مردم افغانستان از طریق لین برق

– ایجاد درآمد غیر مستقیم برای دولت از طریق دریافت عواید مالیاتی استفاده از انترنت

– بهبود سطح زندگی مردم

– انتقال انترنت به نقاط عدم دسترس به انترنت و بهبود تجارت و شغل‌های آنلاین

د افغانستان برشنا شرکت با افتخار اعلان می دارد که خود را تطبیق کننده

به گفته دافغانستان برشنا شرکت تا کنون چندین کمپنی خدمات انترنتی علاقمندی شفاهی خود را برای تطبیق این طرح نشان داده و زمینه پیشبرد بهتر آن را مساعد ساخته است. و این دستاورد را بزرگترین و جدیدترین تکنولوژی مفید در سطح کشور می داند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید