گذاشتن سنگ تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ ولایت نیمروز

0

سنگ تهداب تعمیر اداری ولسوالی کنگ توسط انجینیر محمد سمیع والی نیمروز و با حضور برخی از روسای ادارات ملکی و نظامی اعضای شورای ولایتی و اهالی ولسوال کنگ گذاشته شد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز افتتاح کار اعمار تعمیر اداری ولسوالی کنگ را به مردم نیمروز تبریک گفته اضافه نمود؛ جای بسیار خوشحالی است که روز به روز به سوی پیشرفت و ترقی گام برمیداریم که با ساخت این تعمیر مشکلات اداری و کارمندان این ولسوالی از نبود مکان مناسب اداری برطرف و به مطالبات مراجعین نیز در عین زمان رسیدگی خواهند شد.

والی نیمروز نقش مردم در بازسازی بسیار ارزنده خواند و از مردم خواست تا در حفظ و مراقبت از پروزه ها با دولت همکاری نمایند.

انجینیرعبدالغفور هدف رئیس شهرسازی و مسکن گفت: تعمیر اداری ولسوالی کنگ در ساحه ۶۰۰ متر مربع در دومنزل به صورت پخته و اساس به هزینه ۲۴ میلیون افغانی که بودیجه آن از طرف وزارت شهرسازی و مسکن پرداخت میشود در مدت یکسال ساخته خواهد شد.

قابل یاد آوری است که با اعمار تعمیر متذکره مشکلات کارمندان و اهالی این ولسوالی حل خواهد گردید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید