امضاء سه تفاهمنامه همکاری از سوی معینیت امور جوانان با موسسات خصوصی

0

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور فراهم سازی زمینه کار، مکان مناسب برای تحصیل و تعلیم و آگاهی دهی جوانان در پیوند به قاچاق انسان، با سه نهاد خصوصی( شرکت کاریابی گلوبل، موسسه امداد و انکشاف سریع و گروپ لیلیه های یونایتید) تفاهمنامه همکاری دوجانبه را به امضاء رساند.

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، حین امضاء تفاهمنامه همکاری با موسسات مذکور گفت: معینیت امور جوانان به منظور فراهم سازی زمینه های کار، تعلیم و تحصیل و همچنان برنامه های آگاهی دهی این تفاهمنامه ها ر به امضا رسانیده است.

موصوف، علاوه کرد که، شرکت کاریابی گلوبل طی تفاهمنامه مکلف است تا جوانان را که معینیت امور جوانان معرفی می نماید، زمینه کار را مساعد سازد و همچنان برای این جوانان آموزش های ظرفیت سازی و فن پروپوزل نویسی را مساعد سازد.

وی افزود: موسسه امداد و انکشاف سریع مسوولیت دارد تا برای جوانان در کابل و در ده ولایت از قاچاق انسان برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی کن و همچنان گروپ لیلیه های یونایتید مسوولیت مکلف است تا آنعده متعلمین، محصلین و کارمندان دولتی را معینیت امور جوانان معرفی می کند ۳۰ درصد تخفیف را بخاطر بدوباش و تهیه غذا در نظر گیرد.

این تفاهمنامه ها از طرف موسسات، توسط نبی الله سهرابی رییس شرکت کاریابی گلوبل، احمد شبیر صافی مسوول پروژه های موسسه امداد و انکشاف سریع، نصیر احمد امین رییس و موسس گروپ لیلیه های یونایتید و از طرف معینیت امور جوانان توسط داکتر کمال سادات معین امور جوانان به امضاء رسید.

این در حال است که معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور تجلیل بهتر از سال جوانان تلاش مینماید تا از هر راه ممکن برای جوانان در کابل و ولایات برنامه های مهم و موثر را راه اندازی نماید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید