طرزالعمل تبدیلی های محصلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی سال ۱۳۹۵

11

این طرزالعمل در روشنی مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی در ۱۴ ماده ترتیب گردیده است.

قابل یادآوری است که ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی بمنظور جلوگیری از حق تلفی یکتعداد افراد در ولایات در اثنای اخذ امتحان کانکور و مختل شدن روند اکادمیک پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی محدودیت وضع نموده و داوطلبان کانکور مکلف اند در زمان انتخاب خویش در وقت امتحان کانکور دقت کامل نمایند:

شرایط تبدیلی ها:

۱- تبدیلی از پوهنتون های مرکز به ولایات در عین رشته، سمستر و صنف با تکمیل یک سال تحصیلی و داشتن حق ادامه تحصیل بدون در نظرداشت نمره معیاری کانکور با موافقه پوهنتون های مربوط صورت میگیرد.

۲- تبدیلی از پوهنتون های ولایات به پوهنتون های مرکز وجود ندارد( محصلان قشر اناث در صورت تکمیل شرایط مندرج لایحه تبدیلی ها از این امر مستثنی می باشد)

۳-تبدیلی از یک رشته تحصیلی به رشته تحصیلی دیگر در برنامه های روزانه و شبانه وجود ندارد.

۴- تبدیلی از پوهنځی های شبانه به روزانه وجود نداشته، صرف تبدیلی از پوهنځی روزانه به بخش شبانه در عین رشته و عین پوهنتون بعد از موافقه دیپارتمنت مربوطه از طریق پوهنتون مربوط صورت می گیرد.

۵-تبدیل محصلین شبانه از یک ولایت به ولایت دیگر برویت اسناد موثق تبدیلی کارمند به امضای شخص اول اداره مربوطه بعد از موافقه پوهنتون های مربوطه در صورت داشتن حق ادامه تحصیل، در عین رشته، سمستر و پوهنځی صورت می گیرد.

۶-تبدیلی محصلین ذکور برنامه های روزانه طبق لایحه تبدیلی ها وجود ندارد، به جز بند اول این طرزالعمل.

۷- تبدیلی محصلان اناث از یک ولایت به ولایت دیگر با تکمیل نمره معیاری کانکور همان سال، موافقه پوهنتون های مربوط، داشتن حق ادامه تحصیل، سپری نمودن یک سال تحصیل در ولایات سردسیر و یا یک سمستر تحصیلی در ولایت گرمسیر و یا اخذ تأجیل به اساس مشکلات عینی، در عین رشته، سمستر و صنف مجاز است.

۸- طبق لایحه تبدیلی ها و شرایط مندرج این طرزالعمل محصل در یک دوره تحصیلی صرف یک بار تبدیلی نموده می تواند.

۹- به محصلان معلول با ارائه تصادیق معتبر و شواهد عینی با درنظرداشت مواد این طرزالعمل و تائیدی کمیسیون تبدیلی ها اجراات لازم صورت می گیرد.

۱۰- تبدیلی محصلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی طبق لایحه تبدیلی ها صورت می گیرد.

۱۱- تمام تبدیلی های از طریق کمیسیون موظف ( رئیس امتحانات، رئیس امور محصلان، رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی و رئیس ارتباط پوهنتون ها تحت نظر معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی) طی مراحل می گردد.

۱۲-محصلان واجد شرایط تبدیلی طبق این طرزالعمل، فورم تبدیلی را از پوهنتون مربوط اخذ و بعد از تکمیل به ریاست های امور محصلان و ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تسلیم می نمایند.

۱۳-زمان تبدیلی ها ماه های جدی و دلو سال ۱۳۹۵ بوده و تبدیلی محصلان خارج از محدوده زمانی مذکور صورت گرفته نمی تواند(زمان تبدیلی های پوهنتون ها و موسسات خصوصی طبق لایحه تبدیلی ها تنظیم می گردد.)

۱۴-این طرزالعمل بعد از تائیدی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام وزارت قابل تطبیق می باشد.

«پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی»

اشتراک:

۱۱ دیدگاه

  1. تبدیلی را ازاد کنید بعضی پوهنتون ها با سرنوشت محصلین بازی میکند مانند پوهنتون فاریاب که در پوهنحی حقوق هیچ استاد ندارد نی ماستر دارد و نه دوکتور مضامین اساسی و اینده ساز را محصلین تدریس میکندږ وسلام نقیب الله ثاقب

  2. شما مشکلات محصیلین را مد نظر نگرفته و اقدام به این لایحه کردید لطفا تبدیلی را ازاد نماید تا یک محصیل تطبق شرایط که برایش مهیاست به شکل درست تحصیل خود را ادامه دهد.

  3. آیا تبدیلی از روزانه ولایات به شبانه مرکز امکان دارد؟
    لطفا راهنمایی لازم را نمایید.

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com